Functieprofiel Gedragswetenschapper

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Functiebenaming:       Gedragswetenschapper Expertteam

 

Doel van de functie:

Het adviseren van Jeugdprofessionals over de benodigde hulpverlening en het bijdragen aan de inhoudelijke- en methodische ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie en binnen de keten.

 

Plaats in de organisatie:

De gedragskundige ontvangt hiërarchisch leiding van een manager van SPRING.

 

Functionele contacten:

Interne contacten: jeugdprofessionals, management, collega gedragswetenschappers, managementassistente.

Externe contacten: opdrachtgevers van o.a. gemeenten, hulpverlenende instanties/instellingen, netwerkorganisaties.

 

Resultaatgebieden:

Werkinhoudelijk advies

Het zich laten consulteren door jeugdprofessionals, vanuit de gedragswetenschappelijke discipline en kaders, zodanig dat de specialistische kennis en vaardigheden in hulpverlengingstrajecten juist gehanteerd worden.

 

 • Het desgevraagd geven van advies aan jeugdprofessionals over het functioneren van cliënten, aandachtspunten in begeleidingsprocessen en de wijze van uitvoering van de begeleiding.
 • Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan jeugdprofessionals over de individuele begeleiding aan cliënten, zoals speciale benadering, verduidelijking van de hulpvraag, vertaling van de uitgezette lijn naar de praktijksituatie, evaluatiemomenten.
 • Het op verzoek bij aanmelding mede beoordelen van de hulpvraag van cliënten.
 • Het deelnemen aan casuïstiekbesprekingen en werkbesprekingen van Jeugdprofessionals.
 • Het lezen van en indien nodig toetsen van rapportage opgesteld door jeugdprofessionals.
 • Het bieden van vakinhoudelijke voorlichting/ deskundigheidsbevordering aan jeugdprofessionals in het kader van kennisoverdracht en kennisverbreding.
 • Het op aanvraag ontwikkelen en geven van cursussen en presentaties ten behoeve van deskundigheidsbevordering aan cliëntsystemen en externen.

 

Resultaat: jeugdprofessionals hebben voldoende informatie en deskundigheid om het cliëntsysteem verder te ondersteunen. Jeugdprofessionals zijn desgevraagd (vakinhoudelijk) ondersteund bij hun werkzaamheden. Externen hebben meer deskundigheid om met cliënten om te gaan.

 

Inhoudelijke innovatie

Het bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de organisatie.

 • Het signaleren van scholingsnoodzaak- en behoefte bij jeugdprofessionals mbt (verder) te ontwikkelen competenties.
 • Het mede ontwikkelen van nieuwe methoden en werkwijzen die aansluiten bij de werkzaamheden van jeugdprofessionals.
 • Het ontwikkelen en eventueel uitvoeren van scholingsprogramma’s gericht op deskundigheidsbevordering van jeugdprofessionals.
 • Het bijdragen aan beleidsontwikkeling, intern, en extern met ketenpartners.
 • Het ontwikkelen van voorstellen voor ontwikkeling van het vakgebied en het vertalen hiervan in richtlijnen en kaders.
 • Het op verzoek van de manager vanuit de specifieke deskundigheid participeren in interne en externe projecten, samenwerkingsverbanden en/of werkgroepen en het actief samenwerken met andere organisaties en (netwerk)relaties.
 • Samenwerken met de experts van het expertteam en een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het expertteam.

 

Resultaat:. De gedragskundige heeft een herkenbare bijdrage geleverd aan de inhoudelijke innovatie van de organisatie.

 

Menu Close Toon menu Search Close Toon zoeken Naar de top